Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

A-A, S-A, S-Z

 

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513

SPOSÓB POSTĘPOWANIA


Aby uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej należy wystąpić do Prezesa PAA z wnioskiem o nadanie uprawnień.

Z wnioskiem o nadanie uprawnień, może wystąpić kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym uprawnienia, lub kierownik jednostki nadrzędnej.(Ustawa Prawo atomowe Rdz. 3, art. 12 p-kt 1a).

Wniosek powinien zawierać: (Rozporządzenie § 12.1)
1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień,
2) informację o rodzaju i typie uprawnień, o które się ubiega,
3) adres do korespondencji,
4) informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Występujący z wnioskiem, dołącza do niego następujące dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień: (Rozporządzenie § 12.2)
1) dokument stwierdzający zdanie egzaminu,
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na prmieniowanie jonizujące,
3) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

Wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie § 12.3)

Osoby, które były dopuszczone do egzaminu bez szkolenia, nie załączają do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu. (Rozporządzenie § 12.4)

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu zwalnia się z obowiązku załączenia do wniosku o nadanie uprawnień odpisów dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczeń o stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie. (Rozporządzenie § 12.5)

 

 

KIEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU BEZ SZKOLENIA


PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1022.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU BEZ SZKOLENIA

§ 6.1.
Do egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i ubiegają się ponownie o uprawnienia do zatrudnienia na tym samym stanowisku lub stanowisku, dla którego wymagany jest ten sam zakres szkolenia.

§ 6.2.
Do egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej mogą przystąpić osoby, które nie odbyły wymaganego szkolenia, jeżeli:

1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadane przez Prezesa Agencji i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub

2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej, wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń, poprzedzonych wykładem i ćwiczeniami z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub

3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące nabyty w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

§ 6.3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wniosek o dopuszczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu bez szkolenia jest składany do Prezesa Agencji, który sprawdza, czy składający wniosek spełnia te warunki i dopuszcza albo nie dopuszcza go do egzaminu.

§ 6.4.
O fakcie dopuszczenia lub niedopuszczenia do egzaminu bez szkolenia, Prezes powiadamia w ciągu 30 dni, podając termin i miejsce egzaminu.
Dlatego też, wniosek z prośbą o dopuszczenie do egzaminu bez szkolenia należy złożyć do Prezesa PAA odpowiednio wcześniej!

§ 7 .1.
Jeżeli osoba nie zdała egzaminu lub nie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może w terminie do 1 miesiąca od daty egzaminu wystąpić do Prezesa o wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

§ 7.2.
Wystąpienie z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu może być dokonane nie więcej niż dwa razy.
 
 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

MIEJSCE EGZAMINU


Kursy S-A i S-Z są organizowane na wniosek zainteresowanych i w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Dlatego też miejsce egzaminów w każdym terminie jest inne. Egzaminy odbywają się u zainteresowanych przeprowadzeniem kursu.
 

PRZEBIEG EGZAMINU

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia (§ 9.1. )

Egzamin składa się z: (§ 9.2. )
- części pisemnej - 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub pytania problemowe,
- części ustnej - 5 pytań.

Czas trwania egzaminu - część pisemna - 120 minut: (§ 9.3. )
- test - 60 minut,
- zadania lub pytania - 60 minut.

Punktacja: (§.9.4. , § 9.6.)
1) część pisemna:
- 1 p-kt za każdą poprawną odpowiedź z testu,
- 0-10 p-któw za każde zadanie lub pytanie,
2) część ustna:
- 0-5 p-któw za każde pytanie.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 40 punktów z części pisemnej (przynajmniej 20 p-któw z testu i co najmniej 20 p-któw z zadań lub pytań) (§ .9.5. )

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli z części ustnej uzyska się co najmniej 15 punktów. (§ .9.7. )

Osoba, która nie zdała egzaminu, może w terminie do 6 miesięcy od dnia egzaminu wystąpić z wnioskiem do Prezesa o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu. (§ 9.8. )

Osobie, która zdała egzamin, komisja wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu. (§ 9.9. )
 
 
 
Wzory wniosków dostępne ze strony PAA:
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (składa kandydat) [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (składa pracodawca) [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej [DOC]
Załączniki:
[1] Oświadczenie o niekaralności [DOC]
 
Odsłony: 12587