Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

RTG-R i RTG-S

 

OPŁATA ZA EGZAMIN


Opłata za egzamin wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (350 zł), o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 24, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzania egzaminu, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za pracę”.
 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się bezpośrednio u organizatora egzaminu lub na rachunek bankowy wskazany przez organizatora egzaminu. Dowód wpłaty przedstawia się organizatorowi egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu.

UWAGA!!!
Dowód wpłaty przedstawia się organizatorowi egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu.
 
 
EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W GODZINACH PRZEDPOŁUDNIOWYCH !!!

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych oraz dowodu wpłaty za egzamin dokonanej na konto SIOR !!!
 

PRZEBIEG EGZAMINU


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534

Egzamin składa się z: (§ 9.1. )
- części pisemnej - 30 pytań i 3 pytania obliczeniowe lub pytania probelmowe,
- części ustnej - 3 pytania.

Czas trwania egzaminu - część pisemna - 120 minut: (§ 9.2. )

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest udzielenie w części pisemnej prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań typu zamkniętego (testu).(§ .9.3. )
 
Komisja egzaminacyjna zwalnia kandydata z części ustnej egzaminu, jeżeli w części pisemnej udzielił prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań typu zamkniętego (testowego). (§ .9.4. )

Osoba zdała egzamin, jeśli spełniła warunek określony w ust. 3 oraz odpowiedziała na co najmniej 2 pytania w części ustnej egzaminu albo spełniła wymagania określone w ust. 4. (§ .9.5. )

Osoba, która nie zdała egzaminu, może ponownie do niego przystąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia egzaminu. (§ 9.10. )
 
Osoba, która uiściła opłatę za egzamin i nie przystąpiła do niego w ustalonym terminie, może bez wnoszenia kolejnej opłaty przystąpić do egzaminu u tego samego organizatora, jeżeli zachowany zostanie termin, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2. (§ 9.11. )

Osobie, która zdała egzamin, komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu. (§ 9.6. )
 
 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu przedkłada się komisji egzaminacyjnej.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub dokument, o którym mowa w § 2 ust. 5;
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
4) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgłoszenie prosimy przesłać bądź przefaksować na adres Stowarzyszenia.
Pobierz Zgłoszenie.pdf

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
Kinga Kapecka, tel. 0600 950 065, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534
 
 
 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 
Aby uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej należy wystąpić do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o nadanie uprawnień w terminie do 6 miesięcy od dnia zdania egzaminu.

Wniosek powienien zawierać: (§ 10.2)

1) imię, nazwisko,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) numer PESEL,

4) adres do korespondencji,

5) numer telefonu kontaktowego.

 

 

 

KIEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU BEZ SZKOLENIA

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU BEZ SZKOLENIA

§ 8. 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu bez szkolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy, jest składany do komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin, która sprawdza, czy składający wniosek spełnia te wymagania, i dopuszcza go albo nie dopuszcza do egzaminu.
2. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1, może w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia tego egzaminu przystąpić do egzaminu przed inną komisją wyznaczoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Osoba, która nie zdała egzaminu przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1, może w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia tego egzaminu przystąpić do egzaminu przed inną komisją wyznaczoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 

§ 15.4.
Do egzaminu mogą przystąpić bez ukończenia szkolenia osoby, które posiadając uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej złożyły do Głównego Inspektora Sanitarnego wnioski o dopuszczenie do egzaminu przed dniem 1 listopada 2005 r. i przed tym terminem do niego nie przystąpiły, a które spełniają łącznie następujące warunki:
 
1) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej posiadane przez te osoby wygasły w okresie od dnia 1 listopada 2005 r. do trzydziestego dnia po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia;
 
2) złożyły do Głównego Inspektora Sanitarnego wnioski o dopuszczenie do egzaminu w terminie od dnia 1 listopada 2005 r. do trzydziestego dnia po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

 
§ 10. 1. Wniosek o nadanie uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej składa się do Głównego Inspektora Sanitarnego
w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zdania egzaminu.
2. Wniosek zawiera:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę i miejsce urodzenia;
  3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości osoby ubiegającej
  się o nadanie uprawnień;
  4) adres do korespondencji;
  5) numer telefonu kontaktowego.
3. Do wniosku załącza się kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa
w art. 7 ust. 6 ustawy.
 
Załączniki:
[1] Oświadczenie o niekaralności [DOC]
 
Odsłony: 15754