Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

A-A

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513.

 

Program

Inforamcje praktyczne

PROGRAM RAMOWY

 

Temat zajęć Ilość godzin
Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej 1
Oddziaływanie promieniowania z materią 1
Biologiczne skutki promieniowania jonizującego 1
Zasady fizyki akceleratorów
1
Zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detektory, podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki 3
Zasady ochrony radiologicznej 1
Ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej 1
Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni akceleratorowej
1
Zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych 1
Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i źródeł promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur, wraz ze szkoleniem stanowiskowym 5
Razem: 16

 

WYMAGANY STAŻ PRACY

Rodzaj uprawnień
Wymagany staż pracy Rodzaj stażu pracy
Wykształcenie średnie
Wykształcenie wyższe *
A-A
Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
1 rok
0 w pracowni akceleratorowej
A-A
Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych
0
0
--------------

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 


Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:

  • - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • - zaświadczenia o stażu pracy w pracowni akceleratorowej (1 rok - wykształcenie średnie),
  • - kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie.

UWAGA!!!
Każde ksero dokumentu musi być poświadczone za zgodność z oryginałem, np. przez dział kadr zakładu pracy.
Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera J)

Ze strony Państwowej Agencji Atomistyki można pobrać wzory oświadczeń o posiadaniu pełnej zdolności prawnej (oświadczenia są wymagane na podstawie art. 7 ust. 6 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 576)

Odsłony: 12373