Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Program

Jak się zgłosić

Inforamcje praktyczne

 

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2011, nr 51, poz. 265) - pełny tekst.

PROGRAM RAMOWY

Załącznik nr 7 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2011, nr 51, poz. 265).

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:

Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kaczmarek, tel. 504 619 612, e-mail: anna.kaczmarek57@op.pl


Kursy Ochrony Radiologicznej Pacjenta są organizowane na wniosek zainteresowanych i w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.

 

Zwolnione z udziału w szkoleniu mogą być osoby, o których mowa w art. 33c ust. 5 ustawy, które:
1) uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub
2) uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
3) uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
4) ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
5) ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
- i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE


1) SIOR zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w ośrodku Zamawiającego.

2) SIOR zapewnia w miarę potrzeb sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia.

3) Szkolenie obejmuje 21-27 godzin lekcyjnych. ( ilość godzin zależy od specjalizacji )

4) Termin szkolenia: do uzgodnienia.

5) Cena kursu do uzgodnienia w zależności od ilości osób szkolonych.

6) Szkolenie obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenia o odbytym szkoleniu, certyfikat zdania egzaminu.

7) Koszt egzaminu 140 zł od osoby szkolonej został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz. U. 2011 nr 51 poz. 265.

8) Należność za przeprowadzone szkolenie i egzamin prosimy przekazać na konto SIOR Nr: 42 1240 3767 1111 0000 4065 4184. Termin płatności to 14 dni przed przeprowadzeniem szkolenia. Faktura zostanie przesłana w terminie 7 dni po otrzymaniu wpłaty.

9) Termin egzaminu państwowego zostanie uzgodniony z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

10) Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym i potwierdzone certyfikatem którego ważność wynosi 5 lat. .

11) Przed rozpoczęciem szkolenia należy przesłać do SIOR dane uczestników:

nazwisko, imię, PESEL, miejsce urodzenia.

12) Certyfikat upoważnia pracowników do pracy zgodnej z zakresem szkolenia ORP.Tutaj można pobrać wzory zgłoszenia uczestnictwa na szkolenie z zakresu ochrona radiologiczna pacjenta:

Formularz zgłoszeniowy ORP.doc
Formularz zgłoszeniowy ORP.pdf

Odsłony: 14799