Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

RTG-R, RTG-S

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513.

Program

Informacje praktyczne

 

PROGRAM RAMOWY

Temat zajęć Ilość godzin
RTG-R
Ilość godzin
RTG-S
Podstawowe pojęcia z zakresu fizyki jądrowej 1 1
Promieniowanie rentgenowskie 1,5 1
Detekcja promieniowania jonizującego. Dawkomierze 1 0,5
Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego 2 1
Pojęcia stosowane w ochronie radiologicznej 0,5 0,5
Narażenie populacji na promieniowanie jonizujące 0,5 0,5
Działanie promieniowania jonizującego na materię żywą 2 1
Działanie promiweniowania jonizującego na organizm człowieka 2 1
Zasady ochrony radiologicznej pracowników 2 1
Kontrola środowiska pracy (stanowiska pracy) 1 0,5
Kontrola dawek indywidualnych 1 0,5
Obliczanie dawek i wymaganych grubości osłon 2 1
Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich

1

1
Ekspozycja medyczna i narażenie pacjentów 2 1

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

2 1
Wymagania dla pracowni rentgenowskiej 1 0,5
Wymagania dla aparatu rentgenowskiego 1 0,5
Testy kontroli parametrów technicznych aparatury rtg 1 1
System zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej 1 1
Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce i sprawowanie nadzoru 1 1
Dyrektywy europejskie i ich wdrożenie do prawodawstwa krajowego 0,5 0,5
Ustawa Prawo atomowe i akty wykonawcze 2 1
Inspektor ochrony radiologicznej 1 1
Zajęcia seminaryjne 2 2
Razem: 32 21

 

Z dniem 20.04.2007r na mocy Uchwały nr 296/2007 Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu SIOR zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod nr: 63-000002-003-0001. W związku z powyższym uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach na uprawnienia IOR - R i IOR-S upoważnia do naliczania punktów edukacyjnych w wymiarze 1godzina = 1 punkt edukacyjny.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE


ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 14.00 (prosimy o przybycie 30 min przed rozpoczęciem szkolenia)

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:

  • kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych!!!!
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • zaświadczenia o stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (3 lata wykształcenie średnie, 1 rok – wyższe),
  • kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
  • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych w dwóch egzemplarzach.
  • ksero dowodu osobistego w dwóch egzemplarzach.


UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci kopii:

  • potwierdzonych notarialnie,
  • poświadczonych przez adwokata lub radcę prawnego,
  • poświadczonych przez pracownika organu administracji publicznej lub podmiot, który wydał dany dokument,


W przypadku konieczności udokumentowania zakresu programu studiów wyższych zwalniającego z posiadania wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania, dokumentem potwierdzającym jest poświadczona kopia odpowiednich stron indeksu.
Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera J).

 

NADAWANIE UPRAWNIEŃ

 

W celu uzyskania uprawnień należy zwrócić się z wnioskiem do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pobierz wzór wniosku

 

Odsłony: 37964