Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

S-A i S-Z

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513.

 

Program S-A

Program S-Z

Informacje praktyczne

 

PROGRAM S-A

Temat zajęć Ilość godzin
Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej 1
Oddziaływanie promieniowania z materią 1
Biologiczne skutki promieniowania jonizującego 1
Zasady fizyki akceleratorów 1
Zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detektory, podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki 3
Zasady ochrony radiologicznej 1
Ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej 1
Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej 5
Zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych 1
Zasady bezpiecznej pracy w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej 2
Zasady ochrony radiologicznej pacjentów 2
Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora oraz urządzeń do teleradioterapii oraz stosowanych w pracowni procedur, wraz ze szkoleniem stanowiskowym 5
Razem: 24

 

PROGRAM S-Z

 

Temat zajęć Ilość godzin
Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej 1
Oddziaływanie promieniowania z materią 1
Biologiczne skutki promieniowania jonizującego 1
Podstawowe wiadomości z zakresu budowy oraz zasady działania urządzeń do brachyterapii
2
Zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detektory, podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki 3
Zasady ochrony radiologicznej 1
Ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej 1
Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej 5
Zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych 1
Zasady bezpiecznej pracy w pracowni brachyterapii
2
Zasady ochrony radiologicznej pacjentów 2
Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej urządzeń do brachyterapii i źródeł promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur, wraz ze szkoleniem stanowiskowym 5
Razem: 25

 

WYMAGANY STAŻ PRACY

 

Rodzaj uprawnień
Wymagany staż pracy Rodzaj stażu pracy
Wykształcenie średnie
Wykształcenie wyższe

S-A Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii

1 rok
0 w pracowni akceleratorowej

S-Z  Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

1 rok
0
w pracowni radioterapeutycznej ze źródłami promieniotwórczymi

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 


Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:

  • - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • - zaświadczenia o wymaganym stażu pracy,
  • - kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie.

UWAGA!!!
Każde ksero dokumentu musi być poświadczone za zgodność z oryginałem, np. przez dział kadr zakładu pracy.
Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera J)

Ze strony Państwowej Agencji Atomistyki można pobrać wzory oświadczeń o posiadaniu pełnej zdolności prawnej (oświadczenia są wymagane na podstawie art. 7 ust. 6 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 576)

Odsłony: 16190