Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Dymaczewo Nowe 2003

PROBLEMY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NA STYKU UŻYTKOWNIK ŹRÓDEŁ /ZAKŁAD PRACOWNIA/ DYSTRYBUTOR


J. Wojnarowicz                                                           
     

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Izotopów
POLATOM 
Otwock Świerk

PROBLEMY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NA STYKU UŻYTKOWNIK ŹRÓDEŁ /ZAKŁAD PRACOWNIA/ DYSTRYBUTOR

W referacie omówiono problemy najczęściej występujące na styku użytkownik źródeł /zakład pracownia/ dystrybutor / POLATOM/ tj.

- zamówienia na źródła /Zezwolenia, rejestracje/,
- rejestracja radiofarmaceutyków / świadectwo dopuszczenia/,
- odbiór źródeł od przewoźnika,
- zwrot opakowań/ transport, odpady/.

Ponadto poruszono problemy związane z usługami świadczonymi przez POLATOM tj. doradztwo przy zakupie nowoczesnego sprzętu pomiarowego, urządzeń ochrony środowiska pracy, wyposażenia pracowni, serwis urządzeń pomiarowych.

BADANIE PERFUZYJNE MIĘŚNIA SERCOWEGO...
W. Zasieczny                                                                           
     

Wojskowy Szpital Kliniczny
Zakład Medycyny Nuklearnej
Bydgoszcz

BADANIE PERFUZYJNE MIĘŚNIA SERCOWEGO

Badanie perfuzyjne mięśnia sercowego w diagnostyce choroby wieńcowej jest standardową procedurą postępowania w większości ośrodków kardiologicznych. Wskazaniami do jego wykonania są diagnostyka choroby wieńcowej w przypadku nietypowych bólów w klatce piersiowej, ocena ryzyka po zawale mięśnia sercowego, ocena ryzyka u pacjentów z innymi chorobami planowanych do operacji np. tętnic szyjnych z powodu miażdżycy, przed i po zabiegach interwencyjnych na naczyniach wieńcowych, ocena perfuzji kiedy angiografia wskazuje na obecność mniejszych ognisk, ocena żywotności mięśnia sercowego, ostre zespoły wieńcowe – ogłuszenie mięśnia sercowego, ocena innych chorób / przerostu mięśnia sercowego, choroby Kawasaki, anomalii lewej tętnicy wieńcowej, właściwej transpozycji dużych naczyń/.

Najczęściej używanymi radiofarmaceutykami w ocenie choroby wieńcowej są Tal 201 oraz Tc99 znakujące MIBI czyli izonitryl metoksy-izobutylowy. Z uwagi na długi okres półtrwania – 73 godz, mimo mniejszego zasięgu Talu – 0.001 oraz niższej energii promieniowania 70-81 keV podawany w standardowych dawkach 3.5 mCi w spoczynku daje on większe dawki promieniowania niż 99 mTc. Dla Talu wynoszą one odpowiednio /wyrażone w rad/mCi dawka pochłonięta/. Odpowiednio: nerki –1.2, ściana serca –0.5, jądra-0.5, jajaniki-0.5, górny odcinek jelit-0.3, całe ciało-0.2. Dla technetu powyższe wartości wynoszą przy standardowej dawce znacznika w badaniu w spoczynku /30 mCi/, nerki –0.06 /20x mniej/, ściana serca – 0.02 / 25x mniej/, jądra – 0.01 /50 x mniej/, jajniki – 0.05 /10 x mniej/, górny odcinek jelit – 0.18 / ok. 2 x mniej, całe ciało – 0.02 /10 x mniej .Powyższe zestawienie wskazuje na korzystniejsze właściwości radioochronne  MIBI znakowanego 999 mTc. Zaletą stosowanego technetu jest także jego niższa cena w stosunku do radioizotopu Talu – 201.

Celem zmniejszenia dawki pochłoniętej pro[ponuje się nakłuwać żyłę przy użyciu igły i strzykawki bez radiofarmaceutyku, stosować strzykawki o małej średnicy, trzymając strzykawkę za jej niewypełnioną cześć, stosować osłony na strzykawki, kontrolować ewentualne skażenia rąk.ROLA PRACOWNI WZORCOWANIA DLWW W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI POMIARÓW DOZYMETRYCZNYCH W OCHRONIE ...H. Dzikiewicz–Sapiecha                                          
M. Bogusz

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Warszawa

ROLA PRACOWNI WZORCOWANIA –DLWW W ZAPEWNIENIU JAKOŚCI POMIARÓW DOZYMETRYCZNYCH W OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ

Prawidłowe działania służb ochrony radiologicznej, wykonywane na aktualnie obowiązującym poziomie, wymagają wykonywania wiarygodnych w skali międzynarodowej pomiarów dozymetrycznych dla potrzeb kontroli dawek indywidualnych (narażenie zawodowe)  oraz dla  monitoringu  dawek w środowisku (w tym miejsc pracy). Ważną rolę w zapewnieniu efektywnego systemu jakości w zakresie kalibracji przyrządów dozymetrycznych i pomiarów  spełniają  Dozymetryczne Laboratoria Wzorców Wtórnych (DLWW) ds. ochrony radiologicznej należące do Sieci Secondary  Standard Dosimetry Laboratories  (SSDLs) działającej pod auspicjami IAEA /WHO.

Zasady ustanawiania Laboratorium Wzorców Wtórnych oraz wymagane do spełnienia kryteria w celu uzyskania członkostwa w Sieci SSDLs omawiają odpowiednie dokumenty  IAEA / WHO [1], [2].

Kompleksowa modernizacja Pracowni Wzorcowania w CLOR oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Jakości, zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 [3], umożliwiło osiągnięcie przez nią poziomu odpowiedniego dla DLWW. Obecnie, Pracownia podejmuje starania o uzyskanie członkostwa w Sieci SSDLs w celu zapewnienia jakości swoich usług stosownie do międzynarodowo akceptowanych standardów metrologicznych.

Proces ten dotyczy przede wszystkim dwóch  zagadnień :
· zapewnienia spójności pomiarowej przyrządów użytkownika do wzorców  pierwotnych (PSDLs) poprzez Laboratoria SSLDs lub Laboratorium Dozymetryczne (centralne Laboratorium Sieci SSLD) działające w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), uznawane przez Laboratoria Wzorców Pierwotnych na mocy wzajemnej umowy   zawartej  w  1999 roku. Spójność pomiarowa charakteryzowana jest przez takie elementy jak nieprzerwany łańcuch porównań, niepewność pomiaru, dokumentację, kompetencje, odniesienia do jednostek SI i odstępy czasu między wzorcowaniami [4], [5];
· uczestnictwo w kontrolach jakości dawek (porównania międzlaboratoryjne), organizowanych przez SSDL/IAEA w celu sprawdzenia czy stosowane przez Laboratorium wzorce i procedury zapewniają  poziom dokładności wymagany przez  Międzynarodowy System Pomiarów (IMS). Jest to jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych   laboratorium oraz zapewnienie dokładności wzorcowań dostarczanych klientom.

[1] Dokument IAEA  „Guidelines for Member States on Designation of SSDLs”
[2] Dokument IAEA „Criteria for Establishing  an SSDL for the IAEA/WHO SSDL Network”
[3] PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
[4] EA-4/07 :1995  „Traceability of Measuring  and Test Equipment to National Standards”
[5] IAC-P10: 2002  „ILAC Policy on Traceability of Measurement Results”
[6] EA-2/10 „EA Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities”


CZYM JEST A CZYM NIE JEST WYMAGANY USTAWĄ PRAWO ...J. Zandberg                                                                               
     

Państwowa Agencja Atomistyki
Warszawa

CZYM JEST A CZYM NIE JEST WYMAGANY USTAWĄ PRAWO ATOMOWE PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO)

Dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymagań Unii Europejskiej spowodowało wprowadzenie zmian do ustawy Prawo Atomowe.

Zmodyfikowana ustawa wprowadza obowiązek opracowywania przez jednostkę stosującą promieniowanie jonizujące obowiązek opracowywania i wdrażania Programów Zapewnienia Jakości (bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego).

Powyższy obowiązek dotyczy również jednostki służby zdrowia. Ponieważ istnieje możliwość błędnego utożsamiania programu zapewnienia jakości DZIAŁALNOŚCI jednostki stosującej promieniowanie jonizujące z programem zapewnienia jakości określonej SPECJALISTYCZNEJ PROCEDURY MEDYCZNEJ w rozumieniu  poziomu technicznego stosowanej aparatury, celem wystąpienia jest przedstawienie podstawowych różnic pomiędzy obydwoma rodzajami PZJ, oraz szkieletu konstrukcji przyszłego PZJ który to dokument będzie obligatoryjny przy występowaniu o przedłużaniu zezwolenia Prezesa PAA na działalność związaną z wykorzystaniem energii atomowej.


NOWE PRZEPISY PRZEWOZU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

W. Szumski                                                                                 
     

Państwowa Agencja Atomistyki
Warszawa

NOWE PRZEPISY PRZEWOZU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

W latach 2001-2002 zostały wprowadzone w Polsce nowe przepisy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych, we wszystkich rodzajach transportu tj. w transporcie drogowym (przepisy ADR), kolejowym (regulamin RID), lotniczym (przepisy IATA) i morskim (kodeks IMDG). Nowe przepisy w zrestrukturyzowanej formie oparte są na modelowych zaleceniach ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych tzw. Orange Book.

Materiały promieniotwórcze zaliczone są do klasy 7 towarów niebezpiecznych.

Przewozy źródeł promieniotwórczych przez jednostki stosujące te źródła lub prowadzące działalność w zakresie obrotu źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami zawierającymi takie źródła, dokonywane są transportem samochodowym. Tak więc jednostki te, wykonując przewozy we własnym zakresie,  korzystają głównie z przepisów przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Od 1 stycznia 2003r. przewozy drogowe materiałów promieniotwórczych regulują:
- ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz.1671),
- poprawione załączniki A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)- opublikowane jako załącznik do Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz.1629)

Nowe przepisy ADR wprowadziły wiele zasadniczych zmian w stosunku do dotychczasowych przepisów, a w szczególności:

1. Przepisy podzielono na tematyczne części, które adresowane są do poszczególnych grup użytkowników (nadawcy, odbiorcy, przewoźnika, producenta opakowań).
2. Wprowadzono, w formie tabeli, wykaz towarów niebezpiecznych, uszeregowanych według numerów rozpoznawczych ONZ. W przypadku  materiałów promieniotwórczych nastąpiła zmiana numerów rozpoznawczych.
3. Wprowadzono dla jednostek wykonujących przewozy towarów niebezpiecznych obowiązek korzystania z usług doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie i określono jego podstawowe zadania. W przypadku materiałów promieniotwórczych nie dotyczy to przewozów wyłączonych sztuk przesyłki
4. Wprowadzono nowy typ sztuki przesyłki dla materiałów promieniotwórczych o bardzo dużych aktywnościach tzw. sztuka przesyłki Typu C i określono dla niej wymagania wytrzymałościowe. Ten typ sztuki przesyłki dotyczy tylko transportu lotniczego, ale biorąc pod uwagę transporty kombinowane, takie   sztuki przesyłki będą mogły występować również w transporcie drogowy
5. Wprowadzono nową dodatkową nalepkę na sztuki przesyłki zawierające materiał rozszczepialny. Nalepka ta ma być umieszczana obok nalepek informujących o kategorii transportowej sztuki przesyłki.