Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Waplewo 2004, Kazimierz 2004, Funka 2004

ANALIZA NARAŻENIA PACJENTÓW PO ZABIEGACH ...


K. Mikołajczyk
P. Czyszkowski                                                                                                          

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

ANALIZA NARAŻENIA PACJENTÓW PO ZABIEGACH RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ


Wyróżniamy trzy rodzaje ekspozycji promieniowania jonizującego: zawodową medyczną i środowiskową. Grupę kilku specjalności, narażonych na ekspozycję zawodową chroni szereg, aktów prawnych, przepisów, wynikających z nich instrukcji oraz metod postępowania mających na celu minimalizację dawki pochłoniętej. Ze względu na powszechnie znany niekorzystny wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie, przepisy ochrony radiologicznej muszą być restrykcyjnie przestrzegane w zakładach diagnostycznych. Szczególnym miejscem, potencjalnie dużego narażenia na promieniowanie jonizujące, są pracownie radiologii interwencyjnej, gdzie wykonuje się bardzo złożone, długotrwałe, procedury terapeutyczne wymagające stosowania promieniowania RTG. Dawki otrzymane przez personel i pacjenta są wynikiem wielu czynników: rodzaju procedury, doświadczenia personelu, jakości stosowanego sprzętu jednorazowego, typu aparatu RTG. W przypadku pacjentów, często zabiegi interwencyjne są poprzedzone diagnostyką obrazową (badania konwencjonalne, tomografia komputerowa), czego wynikiem jest kumulacja dawek otrzymanych przez jednego pacjenta. Należy zatem, nieustannie monitorować dawki pochłonięte przez pacjentów, w celu zminimalizowania ujemnych skutków napromieniowania. W przypadku przekroczenia dawki pochłoniętej w skórze pacjenta wynoszącej 1 Gy dla procedur, które mogą być powtarzane oraz 3 Gy dla dowolnej procedury należy:
- odnotować fakt w dokumentacji pacjenta,
- zlokalizować rozmiar napromieniowania,
- poinformować pacjenta o skutkach promieniowania,
- określić kliniczne następstwa promieniowania,
- wskazać działania profilaktyczne, diagnostyczne i leczenie wczesnych uszkodzeń popromiennych w celu zminimalizowania wystąpienia późniejszych, patologicznych zmian,
- w przypadku przeprowadzania badań kontrolnych (pracownie RTG) zminimalizować czas procedury oraz zastosować możliwie pełną ochronę przed promieniowaniem.

DAWKI I ICH POMIARY


J. Wojnarowicz                                

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

DAWKI I ICH POMIARY


W wystąpieniu przypomniano definicje dawek oraz obowiązki wynikające z ustawy Prawo atomowe dotyczące konieczności oceny narażenia osób zawodowo narażonych na promieniowanie.

Przytoczono wartości dawek granicznych.

W zależności od poziomu zagrożenia podano sposoby oceny narażenia z uwzględnieniem kategorii osób narażonych i metod pomiarowych.

Wymieniono jednostki organizacyjne dokonujące pomiarów dawek oraz wielkości przez nie mierzone.

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ STOSUJĄCEJ APARATY RENTGENOWSKIE DO ...


J. Michnikowski                                     

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ STOSUJĄCEJ APARATY RENTGENOWSKIE DO CELÓW MEDYCZNYCH

Art. 7 Ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe, obliguje jednostkę stosującą źródła promieniowania jonizującego na podstawie Zezwolenia, do prowadzenia wewnętrznego nadzoru w zakresie ochrony radiologicznej, przez osobę posiadająca uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej ( IOR ).

Warunki i tryb nadawania uprawnień IOR w pracowni rentgenowskiej, medycznej określił Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z 21 października 2003 r. – Dz. U. nr 188/2003, poz. 1847. Załącznik do w/w Rozporządzenia określa szczegółowo program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień IOR oraz wymagania stawiane tym osobom.

Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień IOR eksternistycznie, nie uczestnicząc w kursie.

Minister Zdrowia w ciągu 18 miesięcy powinien wydać nowe rozporządzenie.

Ustawa Prawo Atomowe, określiła Głównego Inspektora Sanitarnego jako organ właściwy do nadawania tych uprawnień. Należy zaznaczyć, iż uprawnienie IOR nabyte na podstawie „starych” przepisów, są ważne do upływu terminu ich ważności.

Istotnym dla IOR w pracowni rentgenowskiej medycznej, jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi do celów medycznych- Dz. U. nr 173/200, poz. 1681. W rozdziale 4 Rozporządzenia określono niezwykle szeroki zakres obowiązków Inspektora.
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU DO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO...T. Kulesza                                                                                                  

Oddział Higieny Radiacyjnej
WSSE w Bydgoszczy

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU DO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO O ZEZWOLENIE NA URUCHOMIENIE I STOSOWANIE APARATÓW RENTGENOWSKICH DO CELÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, RADIOLOGII ZABIEGOWEJ ORAZ URUCHAMIANIE PRACOWNI STOSUJĄCYCH TAKIE APARATY.

1. Wymogi i uregulowania przepisów prawnych
1.1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE z późn. zmianami
1.2 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.
1.3 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności
1.4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych
1.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.
2. Procedura składania wniosku do PWIS o uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty.
2.1 Czy i kiedy należy składać wniosek do PWIS
2.2 Co powinien wniosek zawierać
2.3 Treść i forma załączników do wniosku zgodnie z wymogami uregulowań Prawnych
2.4 Kiedy zezwolenie na aparat a kiedy na pracownię
3. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności celem uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na działalność związaną z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego wytwarzanego przez aparaty rtg stosowane do celów medycznych należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) Dokument zawierający:
a) przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku,
b) proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) związane z działalnością wskazaną we wniosku,
c) okres prowadzenia działalności, jeżeli działalność będzie prowadzona przez czas oznaczony,
d) uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska, jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego
2) Informację charakteryzującą źródło promieniowanie jonizującego (podstawowe parametry techniczne lampy rtg)
3) Informacje o uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej;
4) Określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania;
5) Program ochrony radiologicznej
6) Dokumentację techniczną aparatu,
7) Instrukcję obsługi aparatu,
8) W przypadku aparatów rentgenowskich do celów medycznych – dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego (do czasu opublikowania szczegółowych regulacji w tym zakresie wymaganym dokumentem jest opinia PZH)
9) Dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej wraz z obliczeniami ochronności osłon stałych
10) Instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów,
11) Zakładowy plan postępowania awaryjnego;
4. Szczegółowe omówienie i interpretacja przedstawionych w punkcie 3. dokumentów dołączanych do wniosku
5. Procedura uzgadniania dokumentacji budowlanej przy uruchamianiu pracowni rentgenowskiej
Przedstawiana do uzgodnienia dokumentacja powinna zawierać następujące dokumenty:
5.1 Budowa nowego obiektu z pracownią rtg
a. projekt budowlany (zgodny z prawem budowlanym)
b. obliczenie ochronności osłon stałych
5.2 Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pracownię rtg
a. projekt budowlany na zmianę warunków użytkowania (zgodny z prawem budowlanym)
b. obliczenie ochronności osłon stałych
5.3 Instalacja aparatu rtg w istniejącej pracowni (dotyczy gabinetów stomatologicznych)
a. dokumentacja projektowa dotycząca montażu aparatu rtg (zawierająca rzuty poziome i pionowe pracowni wraz z określeniem materiału i grubości ścian i stropów, wentylacją, oraz lokalizacją aparatu rtg)
b. obliczenie ochronności osłon stałych
6. Odbiór Pracowni Rentgenowskiej
a. Czy jest warunkiem koniecznym dla uzyskania zezwolenia PWIS
b. Czy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań dozymetrycznych
7. Wybrane zagadnienie związane z bieżącym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad medycznymi pracowniami rentgenowskimi


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 11 WRZEŚNIA 2003 R W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW BEZPIECZNEJ...J. Michnikowski                                     

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z 11 WRZEŚNIA 2003 R W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW BEZPIECZNEJ PRACY Z APARATAMI RENTGENOWSKIMI O ENERGII PROMIENIOWANIA DO 300 KEV STOSOWANYMI W CELACH MEDYCZNYCH


Omówiono jeden z podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej w jednostkach służby zdrowia. Rozporządzenie określa wymogi techniczne dla pracowni, wymogi bezpiecznej pracy z promieniowaniem i bardzo szczegółowo wymienia obowiązki Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowni rentgenowskiej.

Autor omawia najważniejsze z wymogów stawianych aparatom i pracowniom rentgenowskim, zakładając, iż każdy z zainteresowanych pracowników, inspektorów i projektantów pracowni, zmuszony będzie do szczegółowej analizy poszczególnych paragrafów, uwzględniając specyfikę pracy określonej pracowni.

Rozporządzenie określa też możliwe odstępstwa od wymogów w niej określonych.

Zgodnie z znowelizowaną ustawą Prawo Atomowe omawiane rozporządzenie musi zostać wydane w nowym brzmieniu w ciągu 18 miesięcy od chwili wejścia Polski do Unii Europejskie.