Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Kule 2005

OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
A. Wyszomirska                         

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

OBOWIĄZKI INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ


W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Inspektor Ochrony Radiologicznej to stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obowiązki inspektora określają: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 21, poz. 173) w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Ostatnie zmiany w Ustawie wprowadzono w 2004 roku, natomiast rozporządzenie weszło w życie dopiero w lutym 2005 roku. Na podstawie obowiązujących od niedawna aktów prawnych oraz własnych doświadczeń zawodowych omówiono obowiązki oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.PLANY POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

J. Wojnarowicz                          

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

PLANY POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO


W oparciu o nowe rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych, w wystąpieniu zaprezentowano przykładowy zakładowy plan postępowania awaryjnego – jeden z podstawowych dokumentów pracowni radiologicznej działającej na podstawie zezwolenia. Omówiono podstawowe scenariusze potencjalnych sytuacji awaryjnych. Przedstawiono zadania i obowiązki zarówno osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego jak i inspektora ochrony radiologicznej oraz kierownika jednostki organizacyjnej na terenie której doszło do ww. zdarzenia.
Wskazano na związki pomiędzy zakładowym i wojewódzkim planem postępowania awaryjnego oraz pomiędzy zakładowym i krajowym planem postępowania awaryjnego.
USTAWA PRAWO ATOMOWE I AKTY WYKONAWCZE PO NOWELIZACJACH ...J. Michnikowski                             

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

USTAWA PRAWO ATOMOWE I AKTY WYKONAWCZE PO NOWELIZACJACH.
PROJEKTY KOLEJNYCH ZMIAN


Omówiono zmiany legislacyjne w Ustawie Prawo atomowe od jej uchwalenia do dnia dzisiejszego oraz delegacje ustawowe wydane na jej podstawie.
Oparto się na teksie jednolitym Ustawy z 30 czerwca 2004 roku.
Przedstawiono te akty wykonawcze do Ustawy, które w sposób istotny związane są z działalnością uczestników konferencji.
Zostały omówione proponowane zmiany w Ustawie i aktach wykonawczych związane z dostosowaniem polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony radiologicznej do Dyrektywy 2003/122/Euratom dnia 22 grudnia 2003 roku.
Zmiany te powinny obowiązywać w Polsce od 30 grudnia 2005 roku. Termin ten wynika z art. 16 Dyrektywy.
Omówiono wprowadzane pojęcie źródła wysokoaktywnego i źródła niekontrolowanego.

Najważniejsze akty prawne:
1. Ustawa z 29 listopada 2000 r Prawo Atomowe – Dz. U. nr 3 z dnia 18 stycznia 2001 r poz. 18
2. Ustawa z 12 marca 2004 r o zmianie ustawy - Prawo Atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej – Dz. U. nr 70 z dnia 21 kwietnia 2004 r poz. 632
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 2004 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Atomowe – Dz. U. nr 161 z dnia 16 lipca 2004 r poz. 1689
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 20 z 3 lutego 2005 r poz. 168
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 239 z 31 grudnia 2002 r poz. 2029
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej – dz. U. nr 21 z 7 lutego 2005 r poz. 173
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – Dz. U. nr 20 z 3 lutego 2005 r poz. 169
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego – Dz. U. nr 239 z dnia 31 grudnia 2002 r poz. 2032
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego – Dz. U. nr 230 z dnia 24 grudnia 2002 r poz. 1925
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych – Dz. U. nr 138 z dnia 30 sierpnia 2002 r poz. 1161