Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Mierki 2006

USTAWA PRAWO ATOMOWE. DELEGACJE DLA MINISTRA ZDROWIAJ. Michnikowski                             

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

USTAWA PRAWO ATOMOWE.
DELEGACJE DLA MINISTRA ZDROWIA


Ustawa Prawo atomowe po zmianach i nowelizacjach zawiera dziewięć delegacji uprawniających ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania stosownych rozporządzeń.
Delegacje te zawarte są w art. 12 ust. 3, art. 33c ust. 9, art. 33d ust. 5, art. 33e ust. 6,
art. 33g ust. 15, art. 33j ust. 2, art. 33k ust. 3, art. 46 i art. 63 ust. 3.
Powyższa numeracja zgodna jest z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 2004 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Atomowe – Dz. U. nr 161 z dnia 16 lipca 2004 r poz. 1689.
W chwili obecnej wykonana jest tylko jedna delegacja ustawowa – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – Dz. U. nr 194 z 6 października 2005 r poz. 1625. Wydany na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy.
Dwa wydane rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych – Dz. U. nr 188/2003 poz. 1847 i
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do
300 keV stosowanymi w celach medycznych – Dz. U. nr 173/2003 poz. 1681 przestały obowiązywać z dniem 1 listopada 2005 roku.
Pomimo licznych konsultacji istniejących projektów niektórych rozporządzeń, nadal brak istotnych uregulowań prawnych dla stosowania promieniowania jonizującego w służbie zdrowia.

 

USTAWA PRAWO ATOMOWE  NOWELIZACJA.. NOWE AKTY WYKONAWCZEJ. Michnikowski                             

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

USTAWA PRAWO ATOMOWE – NOWELIZACJA.
NOWE AKTY WYKONAWCZE


Ustawa Prawo atomowe od dnia jej uchwalenia 29 listopada 2000 roku była wielokrotnie nowelizowana a 12 marca 2004 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo atomowe. Ta ustawa po zmianie znów była nowelizowana.
26 stycznia 2006 r Sejm ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo atomowe.
Zmiana ustawy została wymuszona przez konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Zmieniona ustawa wprowadza do stosowania przepisy Dyrektywy 2003/122/Euratom z 22 grudnia 2003 roku w sprawie kontroli wysokoaktywnych, zamkniętych źródeł promieniotwórczych i źródeł niekontrolowanych.
Niejako przy okazji wprowadzono inne zmiany do ustawy.
Najważniejsze zmiany to wprowadzenie pojęcia źródła wysokoaktywnego, źródła niekontrolowanego oraz zastąpienie pojęcia zakład opieki zdrowotnej szerszym pojęciem jednostka ochrony zdrowia.
Omówiono zmiany legislacyjne w Ustawie Prawo atomowe od jej uchwalenia do dnia dzisiejszego oraz delegacje ustawowe wydane na jej podstawie.
Oparto się na teksie jednolitym Ustawy z 30 czerwca 2004 roku.
Zmiany te powinny obowiązywać w Polsce od 30 grudnia 2005 roku. Termin ten wynika
z art. 16 Dyrektywy.
Zaistniała konieczność zmian w aktach wykonawczych do ustawy.
W ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r o zmianie ustawy powinny zostać opublikowane następujące, nowe Rozporządzenia:
1.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
2.Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia
3.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
4.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
5.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

Najważniejsze akty prawne:
1.Ustawa z 29 listopada 2000 r Prawo Atomowe – Dz. U. nr 3 z dnia 18 stycznia 2001 r poz. 18
2.Ustawa z 12 marca 2004 r o zmianie ustawy - Prawo Atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej – Dz. U. nr 70 z dnia 21 kwietnia 2004 r poz. 632
3.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 2004 r jednolitego sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Atomowe – Dz. U. nr 161 z dnia 16 lipca 2004 r poz. 1689
4.Ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r o zmianie ustawy – Prawo atomowe.
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 20 z 3 lutego 2005 r poz. 168
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 239 z 31 grudnia 2002 r poz. 2029
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej – dz. U. nr 21 z 7 lutego 2005 r poz. 173
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – Dz. U. nr 20 z 3 lutego 2005 r poz. 169
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego – Dz. U. nr 239 z dnia 31 grudnia 2002 r poz. 2032
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego – Dz. U. nr 230 z dnia 24 grudnia 2002 r poz. 1925
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych – Dz. U. nr 138 z dnia 30 sierpnia 2002 r poz. 1161

BEZPIECZNE STOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNEJ
A. Wyszomirska                         

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

BEZPIECZNE STOSOWANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNEJ


Od dnia 21 października 2005 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625). Rozporządzenie to zastąpiło obowiązujące do niedawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków (Dz. U. Nr 241, poz. 2098).
W nowym rozporządzeniu znalazło się kilka nowych definicji, część pojęć zostało zmodyfikowanych lub rozszerzonych. Pojawiło się wreszcie określenie technika elektroradiologiii oraz inżyniera medycznego, zawodów nieodzownych w dziedzinie ekspozycji medycznej na promieniowanie jonizujące.
Obowiązujący od niedawna akt prawny w sposób szczegółowy reguluje również zakres odpowiedzialności klinicznej za prowadzone leczenie i diagnostykę z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz ograniczenie do minimum narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące podczas wykonywania takich procedur.
W rozporządzeniu również określono uprawnienia osób do wykonywania i nadzorowania prowadzonych badań i zabiegów leczniczych z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Bardzo ważną zmianą jest konieczność ustawicznego kształcenia takich osób w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Szkolenia mogą prowadzić tylko uprawnione do tego jednostki organizacyjne wymienione w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.). Szkolenie takie kończy się egzaminem i jest potwierdzone certyfikatem wydawanym na okres 5 lat.
Istotną część rozporządzenia stanowią wymagania systemu zarządzania jakością we wszystkich rodzajach ekspozycji medycznej oraz wytyczne dla tworzenia dokumentacji systemowej. Ponadto rozporządzenie zawiera wykaz warunków technicznych, jakie powinny spełniać urządzenia stosowane w diagnostyce i terapii z zastosowaniem promieniowania jonizującego.
DAWKI OTRZYMYWANE OD PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ ...M. Budzanowski 
R. Kopeć
A.Nowak
M. Puchalska
A.Woźniak
                                   

Instytut Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk
Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej
Kraków
 
DAWKI OTRZYMYWANE OD PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOZYMETRYCZNĄ W LADIS IFJ PANDOZYMETRIA TERMOLUMINESCENCYJNA W RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

Akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie od 2002 roku prowadzi pomiary dawek od promieniowania jonizującego (rtg i gamma). Kontrola prowadzona jest przy użyciu dozymetrów indywidualnych i środowiskowych, w których elementami czułymi na promieniowanie są detektory termoluminescencyjne (TLD). W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko termoluminescencji, które polega na emisji światła przy podgrzewaniu detektora naświetlonego uprzednio promieniowaniem jonizującym. Detektory odczytuje się w automatycznych urządzeniach zwanych czytnikami TL.
W prezentacji przedstawione zostaną zestawienia dawek zmierzonych w ponad 600 placówkach medycznych na terenie Polski w latach 2004-2005. Spośród ogółu placówek medycznych bliżej zostaną przedstawione dawki indywidualne i środowiskowe od promieniowania rtg i gamma zmierzone m.in. w Centrach i Ośrodkach Onkologii (bez podziału na zakłady), Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Pracowniach Rentgenodiagnostyki, Pracowniach Medycyny Nuklearnej i Zakładach Fizyki Medycznej, Oddziałach Kardiologii i Hemodynamiki, Oddziałach Chirurgii i Blokach Operacyjnych, w Pracowniach Endoskopii i Urologii oraz w gabinetach stomatologicznych.
Stwierdzono, że średnie poziomy dawek mieszczą się w granicach limitu, niemniej jednak zdarzają się przekroczenia dawek granicznych. Przykładem mogą być otrzymane w trzymiesięcznych okresach pomiarowych dawki: 1,8 Sv na dłonie (stwierdzona u kardiochirurga) oraz 80 mSv na całe ciało (stwierdzona u pracownika
centrum onkologii).

KONTROLA JAKOŚCI APARATÓW RTG. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WARUNKÓW ...
R. Kowski                     

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań
KONTROLA JAKOŚCI APARATÓW RTG. PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNEJ
Podczas spotkania omówione zostaną nowe (aktualne i tworzone) akty prawne, ze szczególnym naciskiem położonym na:
1.Zapisy kontrowersyjne (np. stomatologia, densytometria, generatory sześciopulsowe etc)
2.Zakres, specyfikę i problemy związane z wykonywaniem testów (akceptacyjnych, specjalistycznych i podstawowych) – kto, kiedy, jak czym, za czyją zgodą, w jakim zakresie, etc
3.Dokumentację Programu Zapewnienia Jakości – co trzeba koniecznie, co byłoby dobrze, a co niekoniecznie należy zrobić.
4.Problemy związane z radiologią cyfrową – opisywanie wyników badań, oglądanie obrazów, zapewnienie bezpieczeństwa danych
5.Omówienie sensu pojęcia „ochrona radiologiczna pacjenta” – ALARA, etyka zawodowa, a automatyka ekspozycji
6.Zaleceń określonych w załączniku nr 7 – właściwy sprzęt, właściwe parametry, właściwe badanie
7.Specyfiki radiologii zabiegowej – DAP, zagrożenia dla personelu, zagrożenia dla pacjenta.